Zanskar Vest

Zanskar Vest

Yak wool from Zanskar in
   Ladakh, India
Thigma tie dye method
Thai silk jacquard